Ve svátosti manželství si dva lidé navzájem slibují úctu, lásku a věrnost. Společenství, které vytvářejí, se stává obrazem našeho společenství s Kristem. Odevzdávají se jeden druhému a takto se stávají jedním člověkem. Manželství je doživotní svazek.

Manželé skládají během obřadu manželský slib:

Já …
odevzdávám se tobě ….
a přijímám tě za manželku (manžela).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.

Amen.

Příprava snoubenců začíná po domluvě buď na Salesku, nebo na faře na Pohankově 18 a obnáší zhruba pět setkání. Příprava je povinná pro oba snoubence. K uzavření církevního manželství je zapotřebí, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík, aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci nebo nepokřtění uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!), aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o vzájemné toleranci ve víře a výchově dětí.

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž potvrzení o křtu (nesmí být starší než zhruba tři měsíce), eventuelně, pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti, ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas – nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem. O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Pro líšeňský kostel je to matrika Městské části Brno-Líšeň, na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem sňatku.