Křest je základem celého křesťanského života každého křesťana. Je branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu, a znovuzrozeni jako boží děti. Křest, který má věčnou platnost, nás přivtěluje k církvi. Lidé, kteří přijímají křest jako dospělí, procházejí přípravou na křest neboli katechumenátem.

Katechumenát není omezen pouze na místní farníky. Mohou se účastnit i ti dospělí, kteří dosud nebyli u zpovědi a 1. sv. přijímání, i ostatní zájemci o prohloubení života z víry. K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele. Křest dětí se uděluje ve vlastní farnosti vzhledem k tomu, že dítě se křtem stává členem farní rodiny. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce.

Před křtem se požaduje příprava rodičů:

– u rodičů, kteří měli svátostný (církevní) sňatek, jedno setkání s místním duchovním správcem dle domluvy před křestní nedělí.

– u rodičů, kteří neměli svátostný (církevní) sňatek, se koná příprava ve čtyřech setkáních po domluvě rovněž na faře. Kmotrem dítěte musí být biřmovaný katolík, aby byl zajištěn další duchovní růst pokřtěného.

Křest a přípravu je nutno vždy dohodnout předem alespoň telefonicky či osobně na Salesku, či na faře u sv. Jiljí. K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově. Ostatní informace se poskytují během přípravy.