Neděle: 2. neděle v mezidobí
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Pondělí: památka bl. Aloise Variara, kněze, salesiána

Úterý
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: Památka sv. Antonína, opata
12.15  
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů,
začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů

Pátek: 
18.15
slouží: P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 2. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova
8:30
slouží: P. Petr Košák

Po mši svaté vás všechny zveme do farní kavárny.

Dnes končí Tříkrálová sbírka a je poslední možnost přispět do kasiček v Salesku a v kostele. Dnešní farní sbírka je také určena pro Tříkrálovou sbírku. Za všechny příspěvky a milé přijetí koledníků srdečně děkujeme. Velké poděkování patří také všem zapojeným do sbírky, koledníkům a vedoucím skupinek.

Za koordinaci sbírky Ludmila Šimoníková.

Setkání Pastorační rady farnosti bude v pondělí ve 20:00 na Salesku.

Rok 2024 je v Brněnské diecézi zaměřen na evangelizaci. Má být hlavním tématem pastoračních projektů ve farnostech. Pokud vnímáte, že vám toto téma v kontextu Líšně leží na srdci, přijďte na setkání ve středu 17.1. ve 20:00 do Saleska.

Setkání katechetů bude na faře ve středu po mši svaté, v 18:45 hodin.

Připravujeme přípravu k biřmování pro dospělé, kteří nemají nikdy na nic čas, ale rádi by tuto svátost přijali, aby se třeba mohli stát kmotry. Zájemci se mohou hlásit na faře.

Zájemci o požehnání bytu nebo domu se mohou přihlásit u některého kněží z farnosti.

Pro Ukrajinu se opět organizuje sbírka vosku. Kdo máte doma použitý vosk či nedopalky svíček, můžete je dát v kostele do připravené krabice.