Bohoslužby ve dnech 18.6.2023 – 25.6.2023

Neděle: 11. neděle v mezidobí
8.30   za zemřelé rodiče, prarodiče a Sourozence
slouží P. Vít Dlapka

Pondělí: Památka sv. Nepomuka Neumanna, kněze

Úterý:


Středa: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka


Čtvrtek:

Pátek: Památka sv. Josefa Cafasso

Sobota: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Neděle:12. neděle v mezidobí
8:30 za Ludmilu Šlesingerovu
slouží P. Josef Kopecký

Po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny. Letos naposled.

Po mši svaté je setkání těch, kdo se podílí na nedělních katechezích pro děti. Zároveň všem těmto obětavým ženám děkuji za celoroční úsilí o krocení a vzdělávání našich dětí.

Na webových stránkách Saleska je zveřejněna nabídka kroužků pro příští rok. Přihlášky je možno vhazovat do poštovní  schránky Saleska ve dveřích.

Z dnešní dětské katecheze: Dnes jsme se zastavili u Ježíšových slov o ovcích. A uvědomili jsme si, že Ježíš si nás všímá, vidí, co potřebujeme, a protože nás miluje, posílá nám své učedníky!

V minulých dvou nedělích jste mohli hlasovat pro členy nové Pastorační rady farnosti. Zvoleno bylo těchto šest členů (abecedně) : Juřičková Jiřina, Kosíková Martina, Nečas Tomáš, Povolný Petr, Šabatka Ondřej a Tomášová Marie. Do PRF dále patří z titulu funkce: Vít Dlapka jako kaplan pověřený farářem vedením PRF, Petr Košák jako kaplan a představený řeholní komunity Salesiánů a Petr Matula jako ředitel Saleska. Tři zbývající členy PRF jsem jmenoval vzhledem k zastoupení věkovému i oblastí činnosti pastorace ve farnosti. Štěpána Povolného jako zástupce mladých naší farnosti a ministranty, Vojtěcha Klapetku jako zástupce mladých a hudby ve farnosti a Evu Švandovou jako zástupkyni starších členů naší farnosti. Prosím vás všechny o modlitbu k Duchu svatému, abychom dobře sloužili Bohu a vám, farnímu společenství.

Už jsme před dvěma týdny děkovali Švandům, Kučerům a paní Haikerové za jejich dlouholetou službu židličkářů, nicméně po nich zůstává jedna neděle služby  židličkářů neobsazená.  Pokud tedy chceme tu mít pravidelně nedělní mše svaté, bude potřeba, aby tuto obětavou službu na sebe vzali noví o něco mladší lidé.  Prosím, zvažte své možnosti a kdo byste chtěli tímto způsobem pomoci sobě i druhým, hlaste se u otce Víta Dlapky.

A když jsme u služeb, děkuji všem, kdo se v tomto školním roce zapojili do života naší farnosti, židličkářům, kostelníkům, květinářkám, kavárníkům, ministrantům, schólám a hudebníkům, katechetkám, těm, kdo připravovali setkání ve Vydří, Farní den. Jarmark, Živý Betlém, Pátky v pátky, Jarní brigádu a spoustu dalších drobnějších služeb, které pomáhají vytvářet rodinnou atmosféru ve farnosti. A vám všem, že tuto farnost vytváříte svou přítomností, svými modlitbami a ochotou se otevřít sobě navzájem.

Příští neděli 25. 6. bude v Salesku poslední nedělní mše před prázdninami. Mše svaté o prázdninách budou: 7:00 a 10:00 u svatého Jiljí a v 9:00 u kostelíčka.

Sbírka na zakoupení trvanlivých potravin a další humanitární pomoci pro uprchlické centrum řeckokatolické farnosti v Chustu nedaleko ukrajinsko-slovenských hranic vynesla celkem 21 600,- Kč. Celý obnos byl předán dobrovolníkům z řad střelických skautů. Zavážka pomoci se uskuteční v těchto dnech. Děkujeme za Vaši štědrou pomoc.