Volební řád

Voleb do pastorační rady (dále PR) se může zúčastnit každý farník starší patnácti let. Volen může být každý farník starší patnácti let. Počet funkčních období, na která může být zvolen, není omezen.

První kolo voleb: NÁVRHY ČLENŮ PR

Každý farník starší 15 let může odevzdat seznam nejvýše 6 kandidátů. Seznam s uvedením jména, případně i kontaktu se odevzdávají do volební urny v kostele od neděle 7. do 21.května.

Volební komise sestaví seznam navržených kandidátů, ověří se jejich ochota se do PR zapojit. Poté zajistí zveřejnění jmen kandidátů a potřebných údajů pro neděli 28. května. Volební komise rovněž připraví hlasovací lístky se jmény všech navržených kandidátů v potřebném množství.

Druhé kolo voleb: VOLBA ČLENŮ PR

Každý farník starší 15 let může na připraveném volebním lístku zatrhnout nejvýše 6 jmen. Je možné označit méně než šest kandidátů. Volební lístky s více než šesti zatrženými jmény jsou neplatné. Druhé kolo voleb trvá týden, od neděle 4. do 11. května.

Volební komise se sejde v týdnu po uzávěrce voleb a sečte odevzdané hlasy. Každý, kdo je na platném volebním lístku zatržený, získává jeden bod. Prvních šest kandidátů, kteří získali největší počet bodů, se stávají volenými členy pastorační rady. V případě rovnosti bodů se považují za zvolené všichni kandidáti s týmž počtem bodů až do naplnění počtu volených členů farní rady. Pokud je počet kandidátů se stejným počtem bodů více než míst k obsazení, rozhodne volební komise losem.