Na dnešní dětské katechezi jsme si povídali o symbolu oslátka v Bibli.

Jak se píše na Wikipedii, osel je mnohokrát zmiňován v Bibli, převážně v pozitivním kontextu. Izraelité osla sice pokládali za nečisté zvíře, takže nesměl být obětován ani pojídán, ale vážili si ho. Stejně jako Sumerové používali osly i k zápřahu do válečných vozů. Osel byl symbolem hebrejského kmene Isachar.

Jak se píše v Novém zákoně:

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky  a řekl jim: „Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje‘ a hned je pošle.“  To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka:

„Povězte Dceři sionské:
Hle, tvůj král přichází k tobě,
mírný, sedící na oslu,
na oslíku, osličím hříbátku.

Za domácí úkol můžete nakreslit oslátko a poslat ho na adresu katecheze@farnostnovalisen.cz. Nejhezčí obrázky jsou uvedeny zde: